Ochrana údajů

GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Od 25. 5. 2018 – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).   Společnost OSPOL TECH, s. r. o., IČ: 27760596; DIČ: CZ27760596, se sídlem: Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 51129, (dále jen"OSPOL TECH“)  zpracovává ve smyslu nového nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • Název společnosti
  • IČO a DIČ
  • Fakturační adresu a adresu doručení
  • E-mail a telefonní číslo


Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, poskytovali webového rozhraní, poskytovali informačního systému, poskytovatel tiskovin a rozesílání či dalších poskytovatelů, které v současné době nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Zpracování osobních údajů je prováděno společnosti OSPOL TECH, tedy správcem osobních údajů, osobní

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou resp. dle zákona o ochraně osobních údajů. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a tištěné podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požádat o vysvětlení ohledně ochrany zpracování osobních údajů
  • požádat o informace, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
  • požádat o výmaz těchto osobních údajů – pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti (např. vydané daňové doklady)
  • v případě na pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího či v případě zasíláním tiskovin a katalogů a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

OSPOL TECH užívá webové stránky www.ospoltech.cz soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu a cílení reklamy.

Pokud si přejete používat náš web bez cookies stačí, když si web otevřete ve svém prohlížeči v tzv. anonymním okně. Všechny prohlížeče Vám umožňují změnit nastavení souborů cookie.