Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na doméně www.ospoltech.cz, provozovaném obchodní společností, dále jen „firma“.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma, OSPOL TECH s. r .o., Soukenická 21, 702 00 Ostrava.

IČ: 27760596, DIČ: CZ 27760596 se sídlem: Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice. Firma je zapsána v Obchodním Rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51129.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., zejména § 1810 a násl., a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je firma OSPOL TECH s. r. o., Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice, IČ: 27760596 se sídlem: Na Nové 81/7, 747 94 Dobroslavice. Firma OSPOL TECH s. r. o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na jeho e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Cena na základě takto uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je vždy považována za cenu smluvní. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na provozovně. Zboží, na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nemělo by nést známky použití nebo poškození a mělo by být kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd). Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Prodávající výslovně upozorňuje spotřebitele dle § 1820 odst. 1. písm. g), že pro případ odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku. Případné finanční plnění bude provedeno účetním dobropisem (nutné potvrzení převzetí) a následně převodem v době splatnosti na bankovní účet kupujícího, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí dobropisu. V případě nesplnění uvedených podmínek bude takové odstoupení od smlouvy akceptováno, ale spotřebiteli bude vyúčtována náhrada vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou na dálku.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě používání zboží v době mezi nákupem a vrácením zboží bude účtován standardní poplatek půjčovného.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Je-li předmětem plnění služba, má se za to, že spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby s plněním dle smlouvy započal již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě uhradí spotřebitel prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Storno objednávky ze strany prodávajícího má právo provozovatel internetového obchodu stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Dodací podmínky

Zboží lze dodat pouze na základě závazné objednávky, kterou je možno uskutečnit těmito případy:
• osobně v provozovně firmy
• písemně poštou na adresu provozovny: Soukenická 21, 702 00 Ostrava
• telefonicky na čísle 596 123 484, 602 568 081, 723 088 188
• odesláním objednávky z elektronického obchodu na www.ospoltech.cz
• elektronickou poštou na adresu jan.osmancik@ospoltech.czkonecny@ospoltech.czobchod@ospoltech.cz

Zasláním objednávky odběratel stvrzuje souhlas s těmito podmínkami a cenou dle platného ceníku výrobků OSPOL TECH s. r. o. v době jejího převzetí společností. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje odběratele, přesné označení výrobku, požadované množství a podpis statutárního zástupce firmy, příp. jím pověřenou osobou. Dále je vhodné uvést požadovaný způsob přepravy a kontaktní osobu vč. telefonického spojení pro případ upřesnění údajů v objednávce.

Na základě došlé objednávky může OSPOL TECH s. r. o. požadovat potvrzení zakázkového listu (náhrada kupní smlouvy) s udáním ceny, dodací lhůty a platebními podmínkami.

Termín dodání je prodávajícím stanoven podle nejlepšího vědomí při potvrzení zakázky. Zpravidla lze výrobek předat ihned nebo expedováním standardně do 1 – 5 pracovních dnů v případě dostatečného skladového množství požadovaných výrobků, v případě nutnosti výroby požadovaných výrobků pak v období max. 3 – 4 týdnů nebo v jiném dohodnutém termínu.

Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je prodávající oprávněn zboží dodat v přiměřeném náhradním termínu i po uplynutí sjednané doby. Tento nový termín prodávající projedná s kupujícím.

V případě, že termín dodání není dodržen z důvodu kupujícího (opožděné předání všech příloh objednávky, technických specifikací, pozdní úhrada zálohové faktury, evidence pohledávek po lhůtě splatnosti apod.), je prodávající oprávněn určit termín náhradní. Při evidenci neuhrazených faktur z předchozích dodávek není možné objednané zboží zaslat před dohodnutím způsobu úhrady těchto pohledávek.

Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu veřejnému přepravci, smluvní strany se mohou dohodnout na dodání zboží osobním odběrem. Veřejným přepravcem se rozumí fyzická či právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je provozování dopravy, spedice či pošty.

Stávky, výluky (i u dodavatelů prodávajícího) a jiné případy vyšší moci zprošťují prodávajícího po dobu jejich trvání plnění převzaté smluvní povinnosti. Prodávající o vzniklé situaci vyrozumí kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo dodávky po částech.

Prodávající si vyhrazuje vlastnictví ke zboží až do jeho úplného zaplacení včetně z obchodního případu vyplývajících pokut, náhrad škody, penále apod.

V případě prodlení platby nebo jiném podstatném porušení závazků kupujícím je prodávající oprávněn vymáhat dodané zboží s výhradou vlastnictví zpět. Tento odstavec nepozbývá platnosti ani při částečné úhradě dodávky.

Nebezpečí za škody na zboží přechází na stranu kupujícího dodáním ve smyslu odstavce Dodací podmínky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Ceny a platební podmínky

Účtované ceny jsou smluvní a rozumí se netto pro dodávky ze skladu prodávajícího stanoveny platným ceníkem OSPOL TECH s. r. o.. U stálých obchodních partnerů při pravidelných nebo větších odběrech je možné dohodnout ceny individuální nebo stanovit odběratelskou slevu. Na žádnou z uvedených slev není právní nárok, o jejich udělení nebo zrušení rozhoduje obchodní oddělení firmy.

Expediční náklady (přepravné, popř. celní náklady, převodní poplatky) jsou účtovány zvlášť ve výši stanovené poskytovatelem dané služby.

Vyhrazujeme si právo na případnou změnu cen a slev.

Cena sjednaná jako smluvní může být prodávajícím jednostranně dodatečně upravena v návaznosti na růst výrobních nákladů v důsledku zvýšení cen subdodavatelů v období od uzavření kupní smlouvy do termínu dodání.

Na fakturu prodáváme pouze stálým (smluvním) obchodním partnerům, pokud však všechny předchozí faktury uhradili v termínu. Zboží lze dodat i na dobírku, za hotové nebo po zaplacení zálohové faktury ve výši 100%.

Platby musí být uhrazeny v termínu splatnosti ve smyslu §339 Obchodního zákoníku, tzn. částka musí být k dispozici na účtu prodávajícího nejpozději ke dni splatnosti.

Faktury jsou vystavovány se 14 denní splatností; na žádost kupujícího a po dohodě lze vystavit fakturu se splatností 30 dní.

Dodávky do zahraničí jsou na požádání účtovány v EUR kurzovým přepočtem KB „devizy – nákup“ v den vystavení faktury.

Není-li platba provedena ve smyslu odstavce Ceny a platební podmínky., má prodávající právo vyžadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení. Smluvní pokuta je fakturována s 14 denní splatností a je na ni pohlíženo jako na každou jinou z pohledávek vyplývající ze znění těchto obchodních podmínek. Provedenou platbu lze přednostně považovat za úhradu pokut a penále z předešlých obchodních případů.

Je-li zboží dodáváno v několika zásilkách (viz. Dodací podmínky), je prodávající oprávněn k fakturaci po částech.

Prodávající si vyhrazuje právo stanovení zálohy nebo platby předem.

Prodávající ručí za obvyklé předvídatelné škody, které způsobí on nebo jím pověřená třetí strana. Jakékoliv jiné nároky kupujícího (např. ušlý zisk či návazné škody) jsou vyloučeny.

Všechny výrobky musí být použity tak, aby jejich uvedením do provozu nedopatřením nebo selháním zaviněným jakýmkoliv způsobem se nemohly stát nebezpečnými osobám nebo majetku.

Podmínkou uplatnění náhrady škody je prokazatelné použití výrobků v souladu se závaznými doporučeními výrobce a její minimalizace všemi dostupnými prostředky.

Veškeré dodávky jsou realizovány v souladu s právními předpisy platnými v České republice. Na stanovené výrobky bylo v souladu se zněním zákonů Č. 22/1997 Sb. vydáno ES prohlášení o shodě.

Prodávající prohlašuje, že fakturované výrobky s výjimkou zřetelně označených mají preferenční původ v České republice.

Záruka a postup v případě reklamace

Jako záruční list pro každé zboží slouží doklad, který je vložený v každé zásilce zboží a z jeho obsahu je zřejmé, že se jedná o záruční list. Záruční lhůta se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky kupujícím. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními podmínkami konkrétního výrobku. Pokud je závada na výrobku neslučitelná s těmito podmínkami (vady způsobené nesprávným používáním výrobku), nelze reklamaci uplatnit.

Záruční lhůta uvedená u všech produktů je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.

Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje.

Pro uplatnění reklamace nejprve zákazník kontaktuje prodávajícího a s ním se dohodne na dalším postupu řešení reklamace. V případě odesílání reklamovaného zboží, kupující zboží pečlivě zabalí tak, aby nemohlo dojít při přepravě k poškození. Na obal je třeba čitelně velkým písmem uvést typ zboží a kontaktní údaje zákazníka.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Zákazník, který není spotřebitelem postupuje při reklamaci dle pokynů výrobce, které jsou uvedeny v záručním listu výrobce. K reklamaci musí doložit veškeré podklady požadované výrobcem.

Pro záruční opravu je potřeba reklamovaný výrobek, řádně vyplněný záruční list, daňový doklad nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečnou identifikaci věci.

Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

Dojde-li u výrobku k výměně za nový nesčítají se opakované závady u starého a nového výrobku.

Při neuznané reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.

Zboží na reklamaci neposílejte na dobírku!

Peníze za vrácené zboží posíláme na Vámi sdělený účet!

Všechna pravidla reklamace se řídí zákonnými normami platnými v České republice.

Prodávající zajišťuje pozáruční servis ve smluvních cenách.

Na přání kupujícího může být před servisním zásahem provedena cenová expertíza, náklady na tuto činnost jdou k tíži kupujícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Kontaktní údaje mohou být také využity pro kontrolu spokojenosti s našimi službami externí společností.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce.

Zvláštní ustanovení

Pokud kupující nedodrží platební podmínky podle výše uvedených odstavců, je prodávající oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek až do uhrazení předchozích závazků.

Neuhradí-li kupující své závazky z předešlých obchodních případů do 2 měsíců od dne pozastavení, je prodávající oprávněn od pozastavené dodávky jednostranně odstoupit a kupujícímu vyúčtovat náhradu škody, tzn. naběhlé náklady a ušlý zisk, základní poplatek v tomto případě činí 20% z koncové ceny výrobku.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto „Všeobecných obchodních podmínek“ bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto podmínek. Veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena novými, která se budou nejvíce blížit smyslu a účelu původních.

Prodávající je oprávněn uvádět obecné technické informace o obchodním případu včetně základních identifikačních údajů o kupujícím v referenčních listech a podobných materiálech.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účinnost

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ nabývají účinnosti 1. 1. 2018.